Lesson Plans


ការជ្រើសរើស និងការដំឡើងរូបរាងវេបសាយ

ពិពណ៌នា នៅក្នុងមេរៀននេះ លោកអ្នកនឹងស្វែងយល់ អំពីរបៀបដែលរូបរាងវេបសាយមិនគិតថ្លៃជិត ៣០០០ រូបរាងនៅក្នុង បញ្ជីផ្លូវការរបស់ WordPress.org និងយ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងបញ្ជីដាក់លក់ជាលក្ខណៈអាជីវកម្ម។ មេរៀននេះនឹងជួយលោកអ្នកឱ្យយល់ដឹងបន្ថែមអំពីរបៀបស្វែងរក និងវាយតម្លៃរូបរាងវេបសាយ ក៏ដូចជាវិធីដំឡើង, កែប្រែ, និងវិធីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរូបរាងវេបសាយរបស់លោកអ្នក។ ជាចុងក្រោយ លោកអ្នកនឹងបានដឹងអំពីទីកន្លែងដែលលោកអ្នកអាចស្វែងរកជំនួយសម្រាប់រូបរាងវេបសាយរបស់លោកអ្នក ឬរាយការណ៍អំពីបញ្ហាណាមួយដែលកើតមានទាក់ទងនឹងរូបរាងវេបសាយរបស់លោកអ្នក។ គោលបំណង ក្រោយពីបញ្ចប់មេរៀននេះ លោកអ្នកនឹងអាច៖ ជំនាញចាំបាច់ លោកអ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរពីមេរៀននេះ ប្រសិនបើលោកអ្នកមាន៖ ធនធានចាំបាច់ សំណួរផ្ទៀងផ្ទាត់ […]

 • Duration 45 mins
 • Audience Users
 • Experience Level Beginner
 • Instruction Type Demonstration, Exercises
 • Language: ភាសាខ្មែរ

Scegliere e installare i plugin

In questa lezione, imparerai a conoscere gli oltre 60.000 plugin gratuiti presenti nella directory ufficiale dei plugin di WordPress.org, oltre ad altre migliaia nello spazio […]

 • Duration 45 mins
 • Audience Users
 • Experience Level Beginner
 • Instruction Type Demonstration, Lecture
 • Language: Italiano

செருகுநிரல்களைத் தேர்ந்தெடுத்து நிறுவுதல்

இந்தப் பாடத்தில், WordPress.org செருகுநிரல் கோப்பகத்தில் கிட்டத்தட்ட 35,000 இலவச செருகுநிரல்களைப் பற்றியும், வணிகத் துறையில் இன்னும் ஆயிரக்கணக்கானவற்றைப் பற்றியும் அறிந்து கொள்வீர்கள். செருகுநிரல்களுக்கான உதவியை எவ்வாறு பெறுவது என்பதற்கான ஆதாரங்களுடன் உங்கள் தளம்(களுக்கு) […]

 • Duration 45 mins
 • Audience Users
 • Experience Level Beginner
 • Instruction Type Demonstration, Lecture
 • Language: தமிழ்

தீம்களைத் தேர்ந்தெடுத்து நிறுவுதல்

விளக்கம் அதிகாரபூர்வ WordPress.org கோப்பகத்தில் சுமார் 3000 இலவச தீம்கள் உள்ளன மேலும் பல பிற தீம் சந்தைகளில் உள்ளன   அவை பற்றி  இந்தப் பாடத்தில் நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள். தீம்களை எவ்வாறு […]

 • Duration 45 mins
 • Audience Users
 • Experience Level Beginner
 • Instruction Type Demonstration, Exercises
 • WordPress Version: 6.1
 • Language: தமிழ்

प्लगइन्स को चुनना और इंस्टॉल करना

इस पाठ में, आप आधिकारिक WordPress.org प्लगइन निर्देशिका में लगभग 35,000 मुफ्त प्लगइन्स के बारे में जानेंगे, साथ ही वाणिज्यिक स्थान में हजारों और भी। […]

 • Duration 45 mins
 • Audience Users
 • Experience Level Beginner
 • Instruction Type Demonstration, Lecture
 • Language: हिन्दी

थीम चुनना और इंस्टॉल करना

विवरण इस पाठ में आप जानेंगे कि कैसे आधिकारिक WordPress.org निर्देशिका में लगभग 3000 मुफ्त थीम हैं और कम से कम वाणिज्यिक स्थान में कितनी […]

 • Duration 45 mins
 • Audience Users
 • Experience Level Beginner
 • Instruction Type Demonstration, Exercises
 • Language: हिन्दी

પ્લગઇન્સ પસંદ કરી રહ્યા છીએ અને સ્થાપિત કરી રહ્યા છીએ

આ પાઠમાં, તમે અધિકૃત WordPress.org પ્લગઇન નિર્દેશિકામાં લગભગ ૩૫,૦૦૦ મફત પ્લગઇન્સ વિશે તેમજ વ્યાવસાયિક જગ્યામાં હજારો વધુ વિશે શીખી શકશો. આ પાઠ તમને પ્લગઇન્સ સાથે […]

 • Duration 45 mins
 • Audience Users
 • Experience Level Beginner
 • Instruction Type Demonstration, Lecture
 • Language: ગુજરાતી

Εισαγωγή στoυς πιο κοινούς τύπους πρόσθετων

Περιγραφή Σε αυτό το μάθημα, θα μάθετε πώς τα πρόσθετα (plugins) προσθέτουν λειτουργικότητα στον ιστότοπό σας. Υπάρχει μια ποικιλία διαθέσιμων προσθέτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν […]

 • Duration 45 mins
 • Audience Users
 • Experience Level Beginner
 • Instruction Type Demonstration, Discussion
 • Language: Ελληνικά

WebP images in WordPress

Objectives After completing this lesson, participants will be able to: Describe what is the WebP image format Explain how WebP helps improve performance Use a […]

 • Duration 45 mins
 • Audience Designers, Users
 • Experience Level Any
 • Instruction Type Demonstration, Exercises
 • WordPress Version: 6.0
 • Language: English

Υποβολή Μοτίβων μπλοκ (Block Patterns) στον κατάλογο.

Περιγραφή Κάθε χρήστης του WordPress επωφελείται όταν μοιράζεστε τα Μοτίβα μπλοκ (block pattern) σας και βοηθάτε στον εκδημοκρατισμό του σχεδιασμού. Αυτό το μάθημα στοχεύει στο […]

 • Duration 45 mins
 • Audience Users
 • Experience Level Beginner, Intermediate
 • Instruction Type Demonstration, Show & Tell
 • WordPress Version: 5.9
 • Language: Ελληνικά

Submitting Block Patterns to the Directory

Description Every WordPress user benefits when you share your block patterns and help democratise design. This lesson aims to equip users to help expand the […]

 • Duration 45 mins
 • Audience Users
 • Experience Level Beginner, Intermediate
 • Instruction Type Demonstration, Show & Tell
 • WordPress Version: 5.9
 • Language: English

What is W3 Total Cache

In this lesson, you will learn about the benefits of using the W3 Total Cache plugin for enhancing your website’s speed, and you will learn […]

 • Duration 45 mins
 • Audience All
 • Experience Level
 • Instruction Type Demonstration, Exercises
 • WordPress Version: 5.6
 • Language: English

Have an idea for new content? Let us know!